Transparency

GEOGARAPEN, Euskal Kostaldeko Geoparkearen kudeaketarako Elkarteak honako Gardentasunaren Ataria egin du 19/2013 Legea betetze aldera, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoa.

 

1. Funtzioak:


2. Araudia:

Kontratazioaren arloan, GEOGARAPEN elkarteari Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko Legea, azaroaren 14ko 3/2011 Errege Dekretu Legegilearen bidez onartutakoa, aplikagarria zaio, 3.1.d artikuluan xedatutakoarekin bat.

Kontratuak esleitzearen eremuan, GEOGARAPENek herri-administrazioaren izaera ez duen esleipen-ahalmena duenez, Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko Legearen barruan III. Liburuko I. Tituluari dagokion II. Kapitulua aplikatuko zaio. Halaber, Kontratatzailearen Profilean argitaratuta dauden Kontrataziorako Barne Argibideak hartuko dira kontuan.

Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko Legeak 20. artikuluan xedatutakoarekin bat, GEOGARAPENek sinatzen dituen kontratuak, herri-administrazioarekin egindakoak izan ezik, kontratu pribatuak dira eta ondorioei eta iraungitzeari dagokienez, Zuzenbide Pribatuak arautzen ditu.

 

3. Organigrama

4. Planak eta programak:

5. Betetze-maila.

6. Kontratuak

7. Kontraktuen %

8. Hitzarmenak eta kudeaketa aginduak:

 

9.  Diru-laguntzak eta laguntzak.

Entitate honek ez du diru-laguntzarik ez laguntzarik ematen.

10. Aurrekontuak

11. Urteko kontuak

12. Memoriak

13. Kanpo-auditoretza txostenak.

Ez dago kanpo-auditoretza egiteko beharrik.

14. Kargu eta arduradun nagusien ordainsariak.

GEOGARAPEN elkartearen presidentzia txandaka hartzen dute bi urtetik behin Debako, Mutrikuko eta Zumaiako alkateek.  

Egun, Debako alkate Gilen Garciak jaunak du presidentetza kargua. Ez egungo presidenteak, ezta aurrekoek ere, ez dute ordainsaririk jaso karguagatik ezta kargua uzteagatik ere.  

15. Indemnizazioak.

Ez egungo presidenteak, ezta aurrekoek ere, ez dute ordainsaririk jaso karguagatik ezta kargua uzteagatik ere.  

16. Bateragarritasun ebazpenak.

17. Ondasun eta jardueren urteroko aitorpenak.

18. Zerbitzuaren kalitateari buruzko informazio estatistikoa.

19. Ondasun higiezinak jabetzan.

GEOGARAPEN Elkarteak ez dauka ondasun higiezinik jabetzan.

20. Informazio eskubidea kanalak. 

Herritarrek ondorengo komunikazio kanalak erabil dizakete: